Grasyano – KVKK Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Grasyano – Burak Palabıyık

Adres: Silahtarağa Mah Pınar Cad. No:24-26/2 Eyüpsultan, İstanbul, TURKEY

İşlenen Kişisel Veriler:

 • İsim
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası

Veri İşleme Amaçları:

 • Yeni ürünlerin tanıtımını yapmak.
 • Sitemizden satın alınan ürünlerin AR-GE çalışmalarını yapmak.

Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel veriler, Grasyano – Burak Palabıyık’ın sağladığı hizmetlerin etkin bir şekilde sunulması ve yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir. Veri toplama yöntemleri, elektronik ve manuel olmak üzere çeşitlilik göstermektedir. Bu işlemlerin hukuki sebebi, ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi adına zorunlu olmasıdır.

Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Toplanan kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda şirket içinde değerlendirilecek olup, herhangi bir başka şirkete aktarılmayacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları: Veri sahipleri, KVKK kapsamında şu haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucu aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu aydınlatma metni, [tarih] itibarıyla yürürlüktedir. Grasyano,  gerekli gördüğü hallerde bu aydınlatma metnini güncelleyebilir veya değiştirebilir.

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.